Κάδο Ανακύκλωση

ΑΔΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Η εταιρεία «ΚΑΔΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» έχοντας πάντα ως γνώμονα την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

 

Η προσέγγιση του περιβάλλοντος αποτελεί συνεχή και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.                                                                                                      

Το πεδίο εφαρμογής του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης του οργανισμού είναι το ακόλουθο:

Υπηρεσίες Συλλογής – Αποκομιδής Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – Προσωρινή Αποθήκευση – Χειροδιαλογή

 

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και του πελάτη.
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • η συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των  αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την γενική αναπτυξιακή της πορεία και το περιβάλλον, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν το περιβάλλον καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της.
 • την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων της και για την αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση.
 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και  σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του.
 • την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος
 • τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών όσο και των συνθηκών εργασίας, του τρόπου αντιμετώπισης του περιβάλλοντος καθώς και του ίδιου του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ενεργή συμμετοχή της στην εφαρμογή του Συστήματος και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Χούνας Νικόλαος

Θεσσαλονίκη, 01.08.2022

Ακολουθώντας πλήρως το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο, διαθέτουμε τις προβλεπόμενες άδειες διαχείρισης και συλλογής απορριμάτων: